آرامیس مشاور
برگزاری آزمون هوش وکسلر پیش دبستانی و دبستانی

پرکاربرد ترین ازمون استاندارد شده در دنیا برای سنجش IQ  است.