آرامیس مشاور
  ازدواج از نیازهای اساسی فیزیولوژیک، روانی و معنوی بشر است و به همین خاطر پرداختن به ضرورت های آن و آسیب شناسی افزایش میل به تجرد یا بالا رفتن سن تاهل موضوعی بسیار مهم است، خاصه آن که دوام نسل های بشر به تشکیل نهاد خانواده بستگی دارد.

 از دیگر سو نیاز جنسی که ماهیتی زیستی، روانی و اجتماعی دارد با ازدواج از طریق درست ارضا شده و انرژی حاصل از آن در خدمت فرد و جامعه قرار می گیرد. ناگفته پیداست عدم ارضاء درست این نیاز که از اصلی ترین نیازهای انسانی است عواقبی چون بی بندو باری و بزهکاری خواهد داشت.

 

صفحه78 از78