آرامیس مشاور
سال دوم، سوم، پیش دانشگاهی،

دکتر محمد چلاجور

پیش دانشگاهی (سال چهارم)
دکتر محمد چلاجور

(سال دوم و سوم دبیرستان)

دکتر محمد چلاجور

زمین شناسی پیش دانشگاهی ، دو منظوره امتحان نهایی و کنکور.

زمین شناسی سال سوم دبیرستان ، دو منظوره امتحان نهایی و کنکور.

صفحه1 از2