آرامیس مشاور
دوره های شخصیت شناسی اسطوره ای زنان

این دوره بر مبنای نظریه خانم دکتر «شینودا بولن»، از پژوهشگران در حوزه ی روانکاوی «کارل گوستاو یونگ» می باشد. این نظریه بر اسطوره ها به عنوان آرکتایپ هایی برای شناخت شخصیت های امروزی تاکید می کند.

شخصیت شناسی اسطوره ای مردان

این کلاس بر مبنای نظریه خانم دکتر «شینودا بولن»، از پژوهشگران در حوزه ی روانکاوی «کارل گوستاو یونگ» می باشد. این نظریه بر اسطوره ها به عنوان آرکتایپ هایی برای شناخت شخصیت های امروزی تاکید می کند.